Fremleje
Fremlejeregler:
 1. For at søge fremleje skal det dokumenteres, at både fremlejegiver og fremlejetager er studieaktive i fremlejeperioden.

   
 2. Gyldig fremlejegrund er dokumentation for orlovserklæring, praktikaftale eller udvekslingsaftale.

   
 3. I fremlejeperioden overtager fremlejetager alle de forpligtigelser og rettigheder, der er gældende for lejemålet ifølge den gældende lejekontrakt.

   
 4. Rettigheder og forpligtigelser er ikke begrænset til lejemålet, men er også gældende for fællesarealer. Vi henleder opmærksomheden, at fremlejetageren er erstatningsansvarlig for alle skader forvoldt af ham/hende og eventuelle gæster, både på inventar i lejemålet, og for inventar i de øvrige lokaler i ungdomsboligerne, dog således at afdelingen altid vil holde fremlejegiveren ansvarlig for skader, og denne er henvist til at gøre krav gældende mod fremlejetager. I øvrigt henviser vi til den oprindelige lejekontrakt for lejemålet.

   
 5. Huslejen for lejemålet opkræves automatisk hos fremlejetager, såfremt fremlejegiver afmelder sin betaling hos betalingsservice.

   
 6. Husdyrhold er ikke tilladt.

   
 7. Fremlejetager, er bekendt med gældende aftaler for afdelingen såsom husorden, vedligeholdelsesreglement m.m.

   
 8. Fremlejetager hæfter overfor fremlejegiver ved efterbetaling for vand, el og varmeregnskab.

   
 9. Fremlejegiver hæfter over for afdelingen for efterbetaling af eventuelt vand, el og varmeregnskab.

   
 10. Manglende betaling fritager ikke fremlejegiver for det juridiske ansvar for betaling

   
 11. Huslejen må ikke overstige den til enhver tid gældende leje.

   
 12. Der må ikke opkræves ekstra for evt. møblering

   
 13. Når nedenstående fremlejeaftale er udfyldt, skal den sammen med studiedokumentation (pkt. 1 og 2) sendes til administrator: Kollegieboligselskabet, Cortex Park 18A, 5230 Odense M
   

Hvis du ønsker at fremleje din bolig skal du udfylde denne fremlejeansøgning og sende ind til Kollegieboligselskabet.